Is Alexa for Windows safe to install?

Alexa icon

Alexa for Windows

Use Amazon Assistant now on Windows

3.25.1177.0